PREGATIRE

pregatire-companie
PREGATIRE
A

ctivitate

Şcoala de pregătire are drept obiect de activitate, organizarea de cursuri de calificare în vederea dobândirii de către absolvenţi a competentelor profesionale de ,,Agent de securitate” . După finalizarea cursurilor, absolventul va avea capacitatea de a utiliza cunoştinţele teoretice, dar totodată şi cele practice în vederea furnizării serviciilor de pază şi securitate pentru asigurarea activităţii beneficiarului şi a integrităţii patrimoniului acestuia.

Structurarea pregătirii profesionale , dar şi a competentelor, s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare ale normelor metodologice adoptate prin HG nr. 301/2012 şi ale Standardului Ocupaţional ,, Agent de securitate obiective, bunuri şi valori” elaborat în anul 2009.

Competentele generale şi specifice pe care le deprind cursanţii şcolii de pregătire profesională:

Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă

Aplicarea normelor de protecţia mediului

Menţinerea unor relaţii de muncă eficace

Gestionarea resurselor materiale din dotarea postului

Completarea documentelor specifice serviciului de securitate

Asigurarea ordinii de securitate în obiectiv

Rezolvarea incidentelor de securitate

Asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv

Structura cursului presupune 3 module, după cum urmează:

Modulul I – Pregătire generală, cu durata de 120 de ore, din care: 30 de ore instruire teoretică şi 90 de activităţi practice

Modulul II – Pregătire operaţională, cu durata de 160 de ore, din care: 40 instruire teoretică şi 120 activităţi practice

Modul III – Pregătirea specifică rezolvării incidentelor, cu durata de 80 de ore, din care: 20 ore instruire teoretică şi 60 de ore activităţi practice

Durata cursului

Durata totală a cursului este de 360 de ore, dintre care 90 de ore – pregătire teoretică de specialitate şi 270 de ore – pregătire practică.

Printre condiţiile de acces se număra cetăţenia romana, studii minime gimnaziale, certificat medical (fişa de aptitudini cu specificaţia ,,apt” pentru a desfăşura activităţi specifice ca agent de securitate), cazier judiciar.

Formatorii din cadrul şcolii de pregătire au beneficiat de pregătire corespunzătoare având cunoştinţe avansate în sensul formarii deprinderilor teoretice, practice necesare îndeplinirii serviciului.